Algemene voorwaarden

Download hier onze algemene voorwaarden (74 kB).

1. Westport Notarissen N.V. (hierna “WPN” genoemd), is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap die onder haar en ieder ander uitsluitende verantwoordelijkheid de rechtspraktijk en meer in het bijzonder de notarispraktijk uitoefent. WPN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27296041.
2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van WPN, maar ook ten behoeve van Raak Notarissen (een handelsnaam van WPN) en van alle bestuurders respectievelijk andere personen die voor WPN en Raak Notarissen werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door WPN van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle andere personen voor wiens handelen of nalaten WPN aansprakelijk zou kunnen zijn.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijk (waaronder ook e-mail wordt verstaan) door WPN aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende en- of vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden en rechtsverhoudingen.
4. Een opdracht geldt ook als aanvaard als de opdracht schriftelijk (waaronder ook e-mail wordt verstaan) door WPN is bevestigd aan de opdrachtgever, als de opdrachtgever een namens WPN opgemaakte ontwerpakte, danwel een uitgebracht advies niet-weersproken in ontvangst neemt, danwel als WPN een overeenkomst ontvangt waarin is bepaald dat een notaris die tot WPN behoort de akte zal verlijden.
5. Alle opdrachten worden, met uitdrukkelijke uitsluiting van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door WPN, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de door WPN aanvaarde opdracht en de in verband daarmee verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
6. De werkzaamheden zullen door WPN worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.
7. Wanneer WPN het vermoeden heeft dat haar gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwassen, danwel de financiering van terrorisme te maken kunnen hebben, is zij op grond van de WWFT verplicht dit te melden bij de FIU. Ook wanneer het gaat om voorgenomen transacties die (nog) niet zijn uitgevoerd. Het is WPN bij wet verboden de opdrachtgever van een melding op de hoogte te brengen.
8. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor alle rechten en plichten die uit de rechtsverhouding met WPN voortvloeien. Indien een opdracht wordt verstrekt door een (rechts)persoon namens een rechtspersoon, wordt deze (rechts)persoon ook beschouwd als opdrachtgever. Bij wanbetaling door de cliënt is derhalve de (rechts)persoon die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt alsmede de bestuurder die namens die vennootschap handelt of heeft gehandeld (bij natuurlijke personen in privé) aansprakelijk voor de betaling van de declaratie. Het voorgaande strekt zich ook uit over de gevallen waarbij de rechtspersoon die namens de cliënt de opdracht heeft verstrekt op haar beurt weer is vertegenwoordigd door een (rechts)persoon, enzovoort.
9. Ter zake van werkzaamheden kan een voorschot worden gevraagd alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen. Voorts is WPN gerechtigd tussentijds te declareren.
10. Indien voor werkzaamheden een offerte is afgegeven is WPN steeds bevoegd voor extra werkzaamheden, die niet bekend waren op het moment van het uitbrengen van de offerte, op basis van gemaakte uren te declareren. Op eerste verzoek zal een urenspecificatie worden toegestuurd.
11. WPN is bovendien steeds bevoegd om, naast het honorarium en de btw, de door haar verschuldigde kosten en verschotten in rekening te brengen. Indien de kosten en verschotten gedurende de looptijd van de opdracht worden aangepast, worden de ten tijde van het declareren geldende kosten en verschotten doorbelast.
12. Voor het geval een opdracht wordt ingetrokken (daaronder begrepen het niet doorgaan ten gevolge van het inroepen van een ontbindende voorwaarde) zullen de tot het moment van de intrekking van de opdracht verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht. Op eerste verzoek zal een urenspecificatie worden toegestuurd. Alsdan zullen ook de inmiddels aan WPN doorbelaste kosten en verschotten in rekening worden gebracht.
13. Indien van toepassing zal WPN op grond van de geldende wet- en regelgeving rente vergoeden aan de rechthebbende op gelden die bij WPN onder beheer zijn. Indien van toepassing zal WPN negatieve rente (forfaitair) doorbelasten en/of verrekenen en alsdan kosten betalingsverkeer in rekening brengen.
14. WPN heeft het recht om aan het begin van elk kalenderjaar de door de bank in rekening gebrachte negatieve rente over de in het daaraan voorafgaande jaar aangehouden gelden op de kwaliteitsrekening direct te verrekenen met de dan nog aangehouden gelden.
15. De juistheid van nota’s en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen 15 dagen na factuurdatum geschiedt.
16. Iedere aansprakelijkheid van WPN is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de van toepassing zijnde (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat WPN in verband met die verzekering draagt. Als om welke reden dan ook de verzekering geen dekking verleent, dan is de aansprakelijkheid van WPN beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium (exclusief btw) ten aanzien van de – met de eventuele aansprakelijkheid verband houdende – verrichte werkzaamheden, tot een maximum van € 10.000,-.
17. WPN sluit aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, gevolgschade en/of bedrijfsschade.
18. De cliënt vrijwaart WPN tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt.
19. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van één (1) jaar, gerekend vanaf de dag nadat de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van WPN.
20. WPN is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. WPN is niet aansprakelijk ten aanzien van de keuze voor die derden en voor eventuele tekortkomingen van zulke derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen door derden kan WPN (mede) namens de cliënt aanvaarden.
21. Door WPN te verzenden declaraties dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Onverminderd de over het openstaande bedrag verschuldigde rente van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend), is WPN bevoegd het verschuldigde bedrag te verhogen met alle kosten verbonden aan de inning van het verschuldigde. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimumbedrag van € 100,- voor consumenten en een minimumbedrag van € 500,- ten aanzien van cliënten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
22. WPN is bevoegd de overeengekomen tarieven jaarlijks te indexeren en de toepasselijke uurtarieven te verhogen. Behoudens ommegaand schriftelijk bezwaar is WPN gerechtigd voor of van cliënten ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan WPN verschuldigd is.
23. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst beslissend. In geval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de schriftelijk bevestigde opdracht, prevaleert hetgeen bij de opdracht is overeengekomen.
24. De rechtsverhouding tussen de cliënt en WPN wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag of de Rechtbank Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.