Privacy statement Westport Notarissen

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze dienstverlening

Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht;
 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten

Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. Op grond van de wet moet iedere notariële akte en afschriften daarvan de gegevens van de verschenen partijen bevatten. De notaris is verplicht afschriften te verstrekken aan partijen bij deze akte.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. De notaris verifieert identiteitsdocumenten via het Verificatie Informatie Systeem.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het wettelijk voorgeschreven beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten

Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking ” Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten”van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Het opmaken en passeren van notariële akten;
 • De verwerking ” Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of nieuwsbrieven etc.” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Marketing en acquisitie;
 • De verwerking ” Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Informeren en faciliteren samenwerking in de keten;
 • De verwerking ” Verstrekken d.m.v. doorzending: concepten en dossierstukken aan derden met toestemming cliënt” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Informeren derden op verzoek van Cliënt;
 • De verwerking ” Vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Bevestigen echtheid handtekening op verzoek;
 • De verwerking ” Verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register” van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
 • Kenbaarheid.

Bron van verwerkte persoonsgegevens

Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster en het Handelsregister;
 • Makelaar of andere adviseur (zoals een advocaat of belastingadviseur) in verband met een overeenkomst waarin u één van de partijen bent of bij welke partij u een functie vervult, zoals bijvoorbeeld bestuurder of toezichthouder;
 • Openbare bronnen (internet).

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Kadaster;
 • Kamer van Koophandel;
 • Andere registerhouders;
 • Belastingdienst;
 • KNB;
 • eventueel collega notarissen;
 • door u ingeschakelde adviseurs;
 • advocaat die in opdracht van ons de declaratie incasseert;
 • verwerkers van persoonsgegevens (externe leveranciers, zoals ICT-dienstverleners) waarmee door Westport Notarissen N.V.  een verwerkersovereenkomst is gesloten.

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de EU. In dat geval zal Westport Notarissen N.V.  er op toezien dat een dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Recht van bezwaar

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Verwerken persoonsgegevens met betrekking tot sollicteren

Met het solliciteren op onze website vragen wij jouw gegevens te uploaden. Deze gegevens worden maximaal tot vier weken na de afhandeling van het sollicitatieproces bewaard door onze HR-adviseur.

Google Analytics en cookies

Onze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics en cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw device (bijvoorbeeld: pc, tablet of smartphone) worden geplaatst. Het zorgt ervoor dat u ingelogd blijft terwijl u de website bezoekt. Google Analytics is een webanalyse-service die statistieken over websitebezoek bijhoudt. Via cookies krijgt Westport Notarissen inzage in haar websitebezoek (bijvoorbeeld: bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen). Op deze manier kan Westport Notarissen het aanbod beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. U kunt cookies zelf verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@westportnotarissen.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.