alles goed regelen met een ondernemersvolmacht

23-11-2020

Als ondernemer wilt u alles goed regelen, toch? Lees hier het artikel over een ondernemersvolmacht.

Steffie

Michels

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

U zorgt ervoor dat u al uw zaken op orde heeft. Maar hoe is het geregeld als u als bestuurder of aandeelhouder tijdelijk of voor een langere periode wegvalt? Denk bijvoorbeeld aan een ongeluk of ziekte. Hoe staat het dan met de continuïteit van de onderneming?
Een verstandige ondernemer neemt de verantwoordelijkheid om tijdig de nodige beschermingsmaatregelen op dit gebied te treffen. Eén van die maatregelen is het opstellen van een ondernemersvolmacht.

Procuratievolmacht

In de statuten van een vennootschap is een zogenaamde beletregeling opgenomen waarin staat wie de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. Bij afwezigheid of verhindering van een bestuurder wijst de algemene vergadering (de aandeelhouders) een ander geschikt persoon aan.
Er zijn vennootschappen die werken met een procuratievolmacht, waarbij – naast de bestuurder – ook een andere persoon kan handelen namens deze vennootschap. Deze doorlopende volmacht, die wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, kan worden beperkt tot in de volmacht genoemde rechtshandelingen of een bepaald bedrag.
Een procuratievolmacht wordt vaak gegeven in het kader van een bepaalde functie, bijvoorbeeld om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan de CFO of een inkoopmanager.

 

Strekking ondernemersvolmacht

In de ondernemersvolmacht kan de bevoegdheid worden gegeven om alle mogelijke handelingen te verrichten namens de onderneming, zoals (maar niet uitsluitend) het aangaan van inkoop- en verkoopcontracten, het doen van investeringen en het oprichten van rechtspersonen.
Hiernaast biedt de ondernemersvolmacht de mogelijkheid om ook de aandeelhoudersrechten in een vennootschap aan de gevolmachtigde toe te kennen. Dit betekent dat de gevolmachtigde daarmee ook de bevoegdheid toekomt om het stemrecht op de aandelen uit te oefenen, bijvoorbeeld om een bestuurder te benoemen of te ontslaan, de jaarrekening van de vennootschap vast te stellen en eventueel tot uitkering van dividend te besluiten. Ook hierbij betreft het een niets uitsluitende opsomming waarbij dient te worden gemeld dat alle bevoegdheden van de algemene vergadering kunnen worden toegekend aan de gevolmachtigde.

Levenstestament

De ondernemersvolmacht vertoont enkele gelijkenissen met het levenstestament, waarin ten aanzien van privézaken een gevolmachtigde kan worden aangewezen indien iemand hiertoe zelf (tijdelijk) niet in staat is. Om in een dergelijke situatie een effectieve belangenbehartiging tot stand te brengen is het goed om beide zaken tegelijk te bespreken zodat deze op elkaar kunnen worden afgestemd.

Voor wie is een ondernemersvolmacht zinvol?

Een ondernemersvolmacht is zinvol voor iedereen die een onderneming heeft; een eenmanszaak, een maatschap, een vennootschap onder firma of een besloten vennootschap.
Deze volmacht kan gelden voor al uw zaken als ondernemer, aandeelhouder of bestuurder: dat wil zeggen voor alle handelingen zonder enige uitzondering, op het gebied van het verbintenissenrecht, het goederenrecht, het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en overige rechtsgebieden. Er wordt in de volmacht een opsomming gegeven wat hieronder kan vallen (alle daden van beheer en beschikking – kopen/verkopen – te verrichten, om (register)goederen te verkrijgen, te vervreemden en te bezwaren, om gelden en andere waarden bij derden te vorderen, in ontvangst te nemen, om rechtspersonen op te richten, statuten van rechtspersonen te wijzigen, enzovoort). Expliciet wordt aangegeven dat deze opsomming niet bedoeld is om iedere andere handeling uit te sluiten.

plan een gesprek in, en de notarissen vertellen u graag meer over de ondernemersvolmacht voor uw specifieke situatie.