Samenwerken binnen de Besloten Vennootschap

15-05-2020

Het is belangrijk dat de voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd.

Stel dat twee bevriende kwekers besluiten een verpakkingsbedrijf te beginnen. Hoewel ze het volste vertrouwen in elkaar hebben, is het uiteraard verstandig de voorwaarden voor hun samenwerking schriftelijk vast te leggen.

Voor wie?

Samenwerkingsvormen komen in vele gedaanten voor. De samenwerking kan bijvoorbeeld worden vorm gegeven door middel van een vennootschap onder firma of een maatschap. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is ook een optie.
Aan de keuze voor de BV kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen. Soms zijn fiscale voordelen te behalen, soms wordt gekozen voor de BV vanwege de beperkte aansprakelijkheid: de aandeelhouders zijn niet gehouden kapitaal in te brengen boven het nominale bedrag van de door hen gehouden aandelen.
Een voorbeeld. Als een BV twee aandeelhouders heeft, die ieder 50 aandelen houden van € 10,00, dan zijn de aandeelhouders gehouden ieder € 500,00 aan kapitaal in te brengen. De aandeelhouders kunnen niet verplicht worden meer kapitaal in te brengen.
Terug naar het voorbeeld van het verpakkingsbedrijf. De twee kwekers wensen vanwege de aansprakelijkheidsbeperking samen te werken in een BV, zij krijgen beiden 50% van de aandelen en zullen beiden zitting nemen in de directie van de BV. Welke zaken verdienen daarbij bijzondere aandacht?

statuten zijn openbaar en raadpleegbaar. Een aandeelhouders- overeenkomst niet.

Statuten versus aandeelhoudersovereenkomst

Veel zaken kunnen worden geregeld in de statuten van een BV. Deze worden vastgelegd in een notariële akte, en dienen te worden neergelegd bij het handelsregister. Hetgeen in de statuten wordt opgenomen is dan ook openbaar en raadpleegbaar voor iedereen. Om die reden wordt er vaak voor gekozen bijzondere commerciële afspraken tussen de samenwerkingspartners vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst. De afspraken die in een aandeelhoudersovereenkomst worden vastgelegd zijn niet openbaar.

De wijze van besluitvorming

Bij een samenwerking tussen gelijkwaardige partners zoals in het voorbeeld (ieder houdt 50% van de aandelen, de samenwerkingspartners vormen eveneens samen de directie en hebben dus evenveel te vertellen binnen de BV) kan al snel sprake zijn van een patstelling. Om te voorkomen dat de BV onbestuurbaar wordt, kunnen regelingen in de statuten of een aandeelhoudersovereenkomst worden opgenomen waarin wordt vastgelegd dat bij een patstelling een deskundige wordt geraadpleegd, die besluitvorming in het belang van de samenwerking kan forceren. Dit kan worden geregeld voor directiebesluiten, maar ook voor aandeelhoudersbesluiten.
Er kan voor worden gekozen dat belangrijke directiebesluiten (bijvoorbeeld het aangaan of verstrekken van geldleningen, het kopen van een bedrijfspand) eerst moeten worden voorgelegd aan de aandeelhouders. Dit is met name wenselijk in de situatie als, anders dan in het voorbeeld, wordt gekozen voor een directie die niet uit dezelfde personen bestaat als de aandeelhouders.
Belangrijke aandeelhoudersbesluiten (zoals het wijzigen van de statuten van de BV, het aangaan van een samenwerking of fusie met een andere BV, het uitgeven van nieuwe aandelen) kunnen worden onderworpen aan een bijzondere meerderheid. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn als de twee kwekers een nieuwe aandeelhouder verwelkomen die slechts 20% van de aandelen zal houden. In de statuten kan dan worden opgenomen dat belangrijke aandeelhoudersbesluiten alleen kunnen worden genomen op basis van unanimiteit, zodat de 20% aandeelhouder niet buitenspel gezet kan worden bij het nemen van belangrijke besluiten.

Heeft u vragen over samenwerken binnen een vennootschap? Neem contact met ons op, de notaris kan uw vragen beantwoorden.

Vertegenwoordiging van de B.V.

In dit geval is een twee handtekeningenstelsel te overwegen. Dit houdt in dat de BV uitsluitend vertegenwoordigd kan worden door twee gezamenlijk handelende directeuren. Als er een contract wordt gesloten, is dan ook de handtekening van twee directeuren vereist.

Vervreemden van de aandelen

In de statuten wordt de gang van zaken opgenomen met betrekking tot het vervreemden van aandelen. Vaak wordt er voor gekozen dat de aandelen binnen een bepaalde periode na het aangaan van de samenwerking niet mogen worden verkocht vanwege de investeringen die over en weer zijn gedaan. Na die periode mogen de aandelen uitsluitend worden verkocht als deze eerst zijn aangeboden aan de andere aandeelhouder. Met betrekking tot de prijs voor de aandelen kunnen verschillende regelingen worden opgenomen in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst.

Het uitvallen van één van de samenwerkingspartners

Hier kan sprake van zijn indien een van de samenwerkingspartners, bijvoorbeeld door ziekte, niet langer in staat is zijn werkzaamheden voor de samenwerking uit te oefenen. Voor die gevallen kan een regeling worden opgenomen waarin is bepaald wat er in een dergelijke situatie dient te gebeuren. Bepaald kan worden, dat na een bepaalde periode, deze samenwerkingspartner ‘uitgekocht’ kan worden en daarbij een eerlijke prijs ontvangt voor zijn aandelen. Uiteraard zijn meerdere oplossingen mogelijk.