U bent erfgenaam, wat moet u doen?

17-11-2020

Wat komt er kijken wanneer u als erfgenaam bent aangewezen nadat iemand is overleden? U leest het in dit artikel.

Linda

Ruygrok-de Zeeuw

Toegevoegd notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Wanneer u erfgenaam bent nadat iemand is overleden, doet u er goed aan om advies bij de notaris in te winnen. Het is belangrijk dat u niet aansprakelijk wordt voor de schulden van de overledene en dat u bijvoorbeeld kunt aantonen dat u de zaken mag regelen als het gaat om de afwikkeling van de nalatenschap.

bent u erfgenaam?

Een erfgenaam kan een nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden en verwerpen. In het kort houdt dit het volgende in.
Zuivere aanvaarding: Bij zuivere aanvaarding is een erfgenaam ook met eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Als een overledene dus meer schulden dan bezittingen had, zal de erfge-naam met eigen vermogen moeten bijdragen aan deze schulden.
Beneficiaire aanvaarding: Bij beneficiaire aanvaarding is een erfgenaam in beginsel niet met het eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Eventuele schuldeisers kunnen hun schuld verhalen op (uitsluitend) de goederen van de nalatenschap.
Verwerping: Door verwerping wordt een erfgenaam geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het erfdeel van deze erfgenaam zal dan in beginsel toekomen aan de kinderen van deze erfgenaam.

Heeft u als erfgenaam nog geen keuze gemaakt tussen een van deze drie mogelijkheden, pas dan op. De wet bepaalt namelijk dat als u goederen van de nalatenschap ‘verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt’, u de nalatenschap daardoor zuiver aanvaardt, met alle gevolgen van dien als er (grote) schulden blijken te zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp, schroom dan niet om contact op te nemen met de (kandidaat-)notaris.

verklaring van erfrecht

Zodra duidelijk is wie de erfgenamen zijn en hoe zij aanvaard hebben (zuiver of beneficiair), kan de notaris een verklaring van erfrecht afgeven. Uit deze verklaring van erfrecht zal ook blijken of er een executeur of boedelgevolmachtigde is die mag handelen namens de erfgenamen. Met deze verklaring van erfrecht kan een erfgenaam, executeur of boedelgevolmachtigde dus aantonen wat zijn rechten en bevoegdheden zijn.
Is er geen executeur of boedelgevolmachtigde, dan betekent dit dat alle erfgenamen in beginsel samen moeten handelen. Ook over hoe dan te handelen kan de notaris u nader informeren.

Wat precies geregeld moet worden bij de afhandeling van de nalatenschap, ligt aan wat er tot de nalatenschap behoort. Is er bijvoorbeeld een woning, dan zal deze wellicht verkocht moeten worden. Hetzelfde kan gelden als er aandelen tot de nalatenschap behoren. Verder zullen waarschijnlijk bepaalde zaken met de Belastingdienst afgehandeld dienen te worden, zoals de aangifte inkomstenbelasting en de aangifte erfbelasting. Ook is het van belang dat diverse instanties op de hoogte worden gebracht van het overlijden en dat lopende zaken met deze instanties worden afgewikkeld.