politiek prominent persoon (PEP)

Naast de verplichte identificatieplicht moeten wij vaststellen of u een politiek prominent persoon (PEP) bent.

Wie is een politiek prominent persoon (PEP)?

Dit is een persoon die één van de volgende functies bekleedt of in de afgelopen 12 maanden heeft bekleed in Nederland of in het buitenland:
1. staatshoofd, regeringsleider, (onder)minister, staatssecretaris;
2. parlementslid en lid van een soortgelijk wetgevend orgaan;
3. lid van een bestuurslichaam van een politieke partij;
4. lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijzen waartegen geen beroep openstaat behoudens uitzonderlijke omstandigheden;
5. lid van rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
6. ambassadeur, zaakgelastigde en hoge officier van strijdkrachten;
7. lid van het leidinggevend, toezichthoudend of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
8. (plaatsvervangend) bestuurder en lid van raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie.

Denk bij internationale organisatie aan: de Verenigde Naties, de instellingen van de Europese Unie, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en de Wereldhandelsorganisatie.

Familielid van PEP

De volgende familieleden van een politiek prominent persoon worden ook als PEP aangemerkt:
1. de echtgenoot of soortgelijke partner van de PEP
2. kind en echtgenoot van een kind (of soortgelijke partner) van de PEP
3. vader of moeder van de PEP

Nauwe zakelijke band met PEP

Heeft u een nauwe zakelijke band met (een rechtspersoon ten behoeve van) een politiek prominent persoon, dan wordt u ook aangemerkt als een PEP.

Waarom nodig?

Politiek prominente personen bekleden een functie waarin zij extra vatbaar zijn voor corruptie. Als notaris zijn wij daarom wettelijk verplicht om te onderzoeken of een cliënt een politiek prominent persoon is. Als dat zo is, dan is er verscherpt toezicht vereist. Deze verplichting voor de notaris komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).