Het levenstestament

15-05-2020

Een levenstestament biedt je de mogelijkheid om je wensen vast te leggen als je niet meer in staat bent je eigen belangen te behartigen.

Judith

Junggeburt

Kandidaat-notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

In een levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon aan voor het geval je in de toekomst (tijdelijk) je zaken niet meer kunt regelen. Denk daarbij aan je bankzaken, het doen van belastingaangiften, het nemen van juridische beslissingen, maar ook aan de verkoop en ontruiming van de woning als je niet meer zelfstandig thuis kunt wonen.

wat is een levenstestament?

Een levenstestament is dus een uitgebreide notariële volmacht aan een vertrouwenspersoon. In een levenstestament kun je ook medische wensen vastleggen zoals het wel of niet behandelen bij ernstige ziekte. Dit vertaalt zich in een behandelverbod, euthanasieverklaring en/of voltooide levensverklaring.

In het levenstestament kun je opnemen:

  • dat de volmacht geldt  indien je niet of niet ten volle in staat ben mijn belangen zelf behoorlijk waar te nemen; danwel
  • dat de volmacht blijft gelden indien ik niet of niet ten volle in staat ben mijn belangen zelf behoorlijk waar te nemen.

De vraag is natuurlijk welk standpunt de rechtspraak inneemt omtrent de geldigheid van deze varianten.

De huidige wet bepaalt niet dat de volmacht eindigt bij wilsonbekwaamheid.
De volmacht wordt juist verleend mede met het oog op later intredende wilsonbekwaamheid en biedt aldus de mogelijkheid voor de volmachtgever om zelf te voorzien in een minder formele beschermingsmaatregel (zoals onderbewindstelling of ondercuratelestelling). Een zodanige beschermingsmaatregel heeft inmiddels al in diverse EU-landen een wettelijke basis gevonden. Bovendien sluit een doorlopende volmacht aan bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 139) welk verdrag door Nederland is geratificeerd en  op 14 juni 2016 in werking is getreden. Het Hof Den Haag acht dus beide varianten juridisch toelaatbaar.

Naar het oordeel van het Hof Den Haag (14 maart 2017) staat het Nederlandse recht een volmacht toe die van kracht wordt of blijft indien de volmachtgever wilsonbekwaam wordt.

vraag vrijblijvend informatie aan

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden die bij uw situatie passen? Neem contact op via onderstaand formulier, wij staan voor u klaar.