blog

familie- & erfrecht

14 redenen om een testament op te stellen

15-05-2020

Notaris mr. Jennifer Fluitman-Marinussen geeft 14 redenen om een testament op te stellen.

Jennifer

Fluitman-Marinussen

Notaris

Familie- & erfrecht


bekijk profiel

Lees deze 14 redenen voor het opstellen van een testament!

1. Andere erfgenamen benoemen

Dit is zeer belangrijk bij samenwonende partners en (on)gehuwde personen zonder kinderen. Bij samenwoners erft de partner bijvoorbeeld niet automatisch, maar ouders, broers en zussen van de overledene. Willen samenwoners elkaar tot erfgenaam benoemen, dan moet dit worden vastgelegd in een testament.
Ouderen zonder kinderen doen er ook verstandig aan om erfgenamen aan te wijzen omdat wellicht verre nichtjes en neefjes erven waar men nooit (echt) contact mee heeft gehad.

2. De uitsluitngsclausule

Hierdoor wordt en blijft alles wat de erfgenamen verkrijgen hun privébezit, ook bij een eventuele echtscheiding. Veel mensen vinden het een vervelend idee dat de helft van wat ze aan hun kinderen nalaten, bij een echtscheiding door de (ex-)schoonzoon of (ex-)schoondochter kan worden meegenomen.

3. Erfbelasting besparen

Zo kan via bijzondere bepalingen worden geregeld dat bij het overlijden van de eerste ouder al veel van het vermogen op papier bij de kinderen terecht komt, zodat er niet onnodig erfbelasting over het vermogen wordt betaald.
En door een goed doel tot enig erfgenaam te benoemen wordt geheel geen erfbelasting betaald!

4. Een voogd benoemen

Heeft u minderjarige kinderen, dan kan het geen kwaad om in uw testament al een voogd te benoemen. Dan ontstaat er na uw overlijden geen onduidelijkheid over wie de zorg van uw kinderen overneemt. Daarnaast voorkomt het een gang naar de rechter die gemaakt moet worden indien er geen voogd is aangewezen.

5. Een executeur aanwijzen

Om de afwikkeling van de nalatenschap te vereenvoudigen is een executeur benoemen verstandig. Bij uw overlijden kan de executeur voor de financiële afwikkeling en de verdeling van de bezittingen zorgdragen.

6. Bewind

(Groot)ouders willen vaak voorkomen dat hun (klein)kinderen de erfenis al krijgen als ze nog jong zijn. Vaak zijn (klein)kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd in staat op een goede manier met geld om te gaan. Met een bewind zorg je ervoor dat de erfenis wordt beheerd totdat het (klein)kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt, bijvoorbeeld 23 jaar.

7. Voorkomen dat de erfdelen van de kinderen moeten worden ‘opgegeten’

Als erfdelen van kinderen bij de langstlevende partner terecht komen, kan het zijn dat die dit vermogen moet ‘opeten’ voordat een uitkering of een andere voorziening kan worden verkregen waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd. Dit is vooral actueel geworden nu de vermogenstoets voor verblijf in een AWBZ-instelling geldt of AWBZ-zorg aan huis wordt verleend.

8. Uw ex-partner niet laten erven

Veel mensen realiseren zich niet dat na einde relatie of echtscheiding de ex-partner toch nog van hen kan erven. Als ex-partners een gezamenlijk kind hebben, kan een ex-partner via het kind erven, als het kind overlijdt nadat het eerst van de eerste ouder heeft geërfd.

9. Bij een tweede huwelijk vermogen voor de kinderen veiligstellen

Zodoende kan worden voorkomen dat de erfenis van de kinderen door de stiefouder wordt opgemaakt, terwijl wel de nodige maatregelen kunnen worden getroffen om de nieuwe echtgeno(o)t(e) verzorgd achter te laten.

10. Een legaat opnemen

Een legaat is een bestemming voor een bepaalde som geld. U stelt die op voor bijvoorbeeld de kleinkinderen of goede doelen. Een legaat opstellen is ook verstandig als bijzondere dingen, zoals sieraden, bij bepaalde personen terecht moeten komen.

11. Rampenclausule

Hiermee wordt gedoeld op het wegvallen van het gehele gezin of het echtpaar zonder kinderen. Indien bijvoorbeeld de man vijf minuten na de vrouw (en de kinderen) komt te overlijden, is de man in deze vijf minuten de enige erfgenaam geworden van de vrouw. De familie van de man erft uiteindelijk in dit geval de gehele nalatenschap. De familie van de vrouw erft helemaal niets. In een testament bepaalt u zelf hoe u uw nalatenschap wenst te verdelen.

12. Nederlands recht kiezen

Dit kan met name van belang zijn als iemand een partner van buiten Nederland heeft of als een stel verschillende nationaliteiten heeft.

13. Bedrijfsopvolging regelen

Een verstandig ondernemer regelt zelf zijn bedrijfsopvolging. Door de bedrijfsopvolging in het testament vast te leggen wordt bovendien gebruik gemaakt van de grote fiscale voordelen die alleen voor ondernemers gelden.

Daarnaast kan de ondernemer met het oog op de voortzetting van de onderneming in zijn testament bepalen dat (andere) erfgenamen genoegen moeten nemen met uitbetaling van hun erfenis in termijnen.

14. Faillissement

Heeft u een kind dat failliet is of zich in de schuldsanering bevindt? In een testament kunt u voorkomen dat uw erfenis in handen van de schuldeisers van uw kind valt.

Heeft u vragen over uw testament of wilt u meer weten over een testament, neemt u gerust contact op met ons kantoor.

nieuws en blogs